Α. Όροι Χρήσης

Ορισμοί

Ιστοσελίδα νοείται η παρούσα ιστοσελίδα (portal), ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος.

Στοιχεία όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, κάθε πληροφορία, αναφορά, κείμενο, φωτογραφία και κάθε άλλο στοιχείο που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

Χρήστης κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Χρήση η πρόσβαση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο – μηχανικό ή μη, η ανάγνωση και εκτύπωση στοιχείων της ιστοσελίδας.

Δικαιούχος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘ΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ’ και δ.τ ‘ΡΙΖΑ -BLINC SA’ με έδρα τον Δήμο Αθηνών, επί της οδού Ολυμπίας, αρ. 34, Γαλάτσι, ΤΚ 11147, με ΑΦΜ 099938797, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A), δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν προβαλλόμενων και περιεχόμενων στοιχείων ή νόμιμος χρήστης των όσων στοιχείων δεν αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα ιδιοκτησίας της (εφεξής καλούμενη ‘ΡΙΖΑ-BLINC S.A’, ή ‘δικαιούχος’)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στους Όρους και την Πολιτική Προστασίας που διέπουν την παρούσα ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων.

 1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, αξίωση και ωφέλεια απορρέουσα από όλα τα εδώ προβαλλόμενα στοιχεία ανήκει αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες της, εκτός και αν ρητά προκύπτει το αντίθετο. Η δικαιούχος διατηρεί τα πνευματικά και πάσης άλλης φύσεως δικαιώματά της στα εδώ προβαλλόμενα στοιχεία και στα αντίγραφα αυτών, σε όποια μορφή και αν έχουν αποτυπωθεί.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας & Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων εικόνων κειμένων κλπ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της τελευταίας, με την επιφύλαξη όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων (συνεργατών της δικαιούχου ή μη) και προστατεύονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Σε καμία περίπτωση η παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους. 

Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οιοδήποτε σκοπό – πέραν αυτού της προσωπικής χρήσης- και με οποιοδήποτε τρόπο, τα προβαλλόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα στοιχεία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των άνωθι.

Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και να εγγυηθεί την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις προαναφερόμενες ιστοσελίδες και συνακόλουθα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 1. Aσφάλεια

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Η ΡΙΖΑ-BLINC S.A λαμβάνει κάθε δυνατό οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 

Β. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘ΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ’ και δ.τ ‘ΡΙΖΑ -BLINC SA’ με έδρα τον Δήμο Αθηνών, επί της οδού Ολυμπίας, αρ. 34, Γαλάτσι, ΤΚ 11147, με ΑΦΜ 099938797, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής ΡΙΖΑ-BLINC S.A) σέβεται την σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (πελατών, προμηθευτών/συνεργατών και εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδα της) και α) φέρει την ιδιότητα του ‘Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων’ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679/ΕΕ (εφεξής ΓΚΠΔ), καθώς τηρεί αρχεία και προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθορίζοντας το σκοπό και ορίζοντας τα μέσα της επεξεργασίας αυτών, ενώ παράλληλα β) προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό άλλων Υπεύθυνων Επεξεργασίας (πχ πελατών της) κατόπιν υποδείξεων και με τους σκοπούς και τα μέσα που καθορίζουν οι τελευταίοι, όπως αυτά (ενν. σκοποί και μέσα) θα καθορίζονται κάθε φορά στην τηρούμενοι από εκείνους Πολιτική Απορρήτου, φέροντας έτσι και την ιδιότητα του ‘Εκτελούντος την Επεξεργασία’ σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ.

 

Η ΡΙΖΑ-BLINC S.A δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679 (GDPR), καθώς και στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει σήμερα ή θα ισχύσει στο μέλλον. Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα.

 

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί. Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Αν είστε κάτω των 18 ετών (ανήλικη/ος), παρακαλούμε μην καταχωρήσετε καμία πληροφορία στην ιστοσελίδα μας. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στους Όρους και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο λόγο.

 

Πώς και τι είδους δεδομένα συλλέγονται

Γιατί;

 

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα :

 

Συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα https://www.blinc.gr/

Για σκοπούς ασφαλείας και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων

 

Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων προς εξυπηρέτηση του χρήστη

Cookies ή/και δεδομένα σύνδεσης :

 

Συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας

 

Για στατιστικούς λόγους

Oνοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μήνυμα (sms ή email) όπου μπορεί να εμπεριέχει προσωπικά δεδομένα/εμπιστευτικές πληροφορίες :

 

Συλλέγονται με την συγκατάθεση του χρήστη όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και συμβάλλεστε μαζί μας, όταν μας γνωστοποιείτε/ μας διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email, είτε κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας (contact form).

Για την διασφάλιση της μεταξύ μας επικοινωνίας

 

 

Για την κατάρτιση και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης

 

Για την αποστολή newsletter

Στοιχεία εταιρειών, μονοπρόσωπων εταιρειών, ατομικών επιχειρήσεων, στοιχεία νομίμων εκπροσώπων εταιρειών κάθε νομικής μορφής (επωνυμία, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ κτλ) :

 

Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων χρησιμοποιούν της υπηρεσίες μας

 

Προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κτλ) και κάθε είδους εμπιστευτική πληροφορία που λαμβάνουμε από άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (συνήθως πελάτες μας), που οι τελευταίοι μας γνωστοποιούν οικειοθελώς :

 

Τα επεξεργαζόμαστε ως ‘Εκτελούντες την επεξεργασία’ κατόπιν υποδείξεων και με τους σκοπούς και τα μέσα που καθορίζουν οι πελάτες μας, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και της ορθής εκτέλεσης της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης.

Για λόγους έγκυρης κατάρτισης και ορθής εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών (λχ συντήρησης κοκ.)

 

Για την αποστολή προωθητικών/ενημερωτικών δελτίων μέσω email, μόνο στην περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν συγκατατεθεί ρητά στην λήψη τέτοιου ενημερωτικού υλικού

 

Για τον σκοπό εκτέλεσης της εκάστοτε συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A και των υπαρχόντων ή εν δυνάμει πελατών της

 

Για λόγους συμμόρφωσης της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A με νομικές υποχρεώσεις, για λόγους  λογιστικούς και φορολογικούς, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

Στοιχεία πληρωμών, στοιχεία των χρεωστικών/πιστωτικών σας καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής

Για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

 

Για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης

To ιστορικό της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας:

 

Ό,τι συζητήσαμε μέσω τηλεφώνου, email, ή/και μέσω Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας παροχής των υπηρεσιών μας

 

Για την εκπαίδευση του προσωπικού μας ώστε κάθε φορά που επικοινωνείτε με την εταιρεία μας να λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

 

Η εκ μέρους σας  γνωστοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο (δια τηλεφώνου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), δια αλληλογραφίας κτλ)  των προσωπικών σας δεδομένων και της κάθε είδους εμπιστευτικής πληροφορίας, συνεπάγεται ότι συναινείτε αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται από την ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A και το προσωπικό της για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Η συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και την παρούσα πολιτική απορρήτου και πάντοτε σύμφωνα με την δοθείσα από εσάς συγκατάθεση, την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε.

 

Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε και δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος GPS.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A δηλώνει ρητώς ότι είτε με τον ρόλο της ως ‘Υπεύθυνης Επεξεργασίας’, είτε ως ‘Εκτελούσας την Επεξεργασία’ δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών, εκτός και εάν ρητά ορίζεται από το νόμο και αποκλειστικά για το σκοπό που αυτός ορίζει και μόνο όπου ορίζεται, ήτοι προς τις αρμόδιες εκ του νόμου Αρχές και για τους οριζόμενους από το νόμο σκοπούς.

Ωστόσο, μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας που εσείς μας έχετε δώσει με την ρητή συγκατάθεσή σας, με τις παρακάτω κατηγορίες συνεργαζομένων προσώπων, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας,  στο μέτρο που είναι απαραίτητο και αναγκαίο και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

 • με οικονομικούς συμβούλους (λογιστές, φοροτεχνικούς κοκ) με σκοπό την συμμόρφωση της εταιρείας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία
 • τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την διευκόλυνση και την ορθή εκτέλεση των πληρωμών σας προς εμάς, με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών σας, καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τυχόν αξιόποινων ενεργειών
 • με δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, επαγγελματίες νομικούς και φορείς επιβολής του νόμου, με σκοπό την προάσπιση των αξιώσεών μας σε περίπτωση έγερσης νομικών αξιώσεων από ή κατά της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A ή πρόληψης και καταστολής αξιόποινων πράξεων είτε κατά του προσώπου σας είτε κατά της εταιρείας μας.

Οι εργαζόμενοι της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών.

Προωθητικά / διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, σε τακτικά διαστήματα, μηνύματα προωθητικού / διαφημιστικού περιεχομένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με σκοπό να ενημερώνεστε για τα νέα της ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A.

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A:

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε  προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή, α) είτε κλικάροντας τον σύνδεσμο ‘unsubscribe’ ο οποίος θα βρίσκετε σε κάθε e-mail που θα λαμβάνετε από την επιχείρησή μας β) επικοινωνώντας μαζί μας στο info@blinc.gr, δηλώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.

Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστούμε και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

H ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A στο μέτρο που δρα ως ‘Υπεύθυνη Επεξεργασίας’ δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες της έχουν γνωστοποιήσει με οποιοδήποτε μέσο (πχ email, τηλέφωνο, όταν χρησιμοποιούν την φόρμα επικοινωνίας κτλ) και μόνον για όσο χρόνο διατηρεί συμβατική σχέση μαζί σας ή/και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας ή μέχρι να ανακαλέσετε  την συγκατάθεσή σας ή/και ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής και επομένως δεν υπάρχει νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Στο μέτρο εντούτοις που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησής μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τον νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν δεν είναι πλέον αναγκαίο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Ειδικότερα διατηρούμε το μέρος εκείνων των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την συμμόρφωση μας στις φορολογικές ή/και άλλες νομικές μας υποχρεώσεις για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών μας ή άλλως για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους και περιγραφόμενους λόγους (στην ενότητα ‘τα δικαιώματά σας’), θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν, κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων που διαγράφησαν.

Επίσης, με την πάροδο του χρόνου εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή/και να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A στο μέτρο που δρα ως ‘Εκτελούσα την Επεξεργασία’ έναντι άλλων Υπεύθυνων επεξεργασίας (συνήθως πελατών της) επιστρέφει και διαγράφει άμεσα όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τηρούμενα είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή) στον εκάστοτε Υπεύθυνο Επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καθώς και τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν υπάρχει ρητή εκ του νόμου υποχρέωση για την τήρηση του αρχείου για ορισμένο χρονικό διάστημα και σκοπό.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρησή μας. Αναλυτικά:

 • Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A (δείτε τα παραπάνω!).
 • Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A.
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε -σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που η επιχείρησή μας διατηρεί για το άτομό σας και το δικαίωμα να τροποποιήσετε κάθε στοιχείο που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A διατηρεί για το άτομό σας. Στην περίπτωσή αυτή, υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρησή μας  ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου στο οποίο υπόκειται η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8§1 του ΓΚΠΔ

 • Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A, είτε μέσω του συνδέσμου ‘unsubscribe’, ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό e-mail που λαμβάνετε από την επιχείρησή μας, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@blinc.gr
 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρησή μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).
 • Tα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@blinc.gr, είτε με την αποστολή έγγραφης επιστολής στην ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ολυμπίας αρ. 34, ΤΚ 11174, Γαλάτσι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε άμεσα το εκάστοτε αίτημα σας, εφόσον είναι εφικτό και νόμιμο. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή κάθε πρόσθετης πληροφορίας αναγκαίας για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας –  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου –  με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για οποιαδήποτε ερώτηση, πληροφόρηση, διευκρίνιση σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΡΙΖΑ ΒLINC S.A, τηλεφωνικά στο 210 2930421, Δευτ. – Παρ. 10.00 πμ – 17.00 μμ ή/και στο email gkyriako@blinc.gr .

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A μέσω του δικτυακού της τόπου ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν ισχύει για τους ως άνω δικτυακούς τόπους και η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A δεν φέρει καμία ευθύνη για την τηρούμενη από τους τρίτους πολιτική προστασίας απορρήτου, ούτε για τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Η ΡΙΖΑ-ΒLINC S.A σας συμβουλεύει να ελέγχετε προκαταβολικά τις δηλώσεις απορρήτου που δημοσιεύονται και ισχύουν για κάθε δικτυακό τόπο προτού εισάγεται οιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.blinc.gr συνεπάγεται την χρήση cookies που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική για τα cookies.

Τα cookies είναι μικρά κείμενα, αποτελούμενα συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) [Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer] που χρησιμοποιεί ο χρήστης με σκοπό την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε αν πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται ορισμένα μέρη να μη λειτουργούν επαρκώς.

Κατά την επίσκεψη στη ιστοσελίδα μας πληροφορήστε άμεσα μέσω του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου (pop up) για τα cookies που χρησιμοποιούμε και σας παρέχετε η δυνατότητα να υποβάλλετε τις προτιμήσεις σας.

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα μας www.blinc.gr  χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, ενώ λήγουν και διαγράφονται αυτομάτως όταν αφήνετε τον ιστότοπο ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στο site μας, και έτσι η ιστοσελίδα μας σας αναγνωρίζει κάθε φορά που επιστρέφετε. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ή την κινητή συσκευή σας, έως ότου επιλέξετε να τα διαγράψετε οριστηκά.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σας ενοχλούμε με μη σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας διαφημίσεις.

Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας και επιπρόσθετα με την χρήση cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία του Η/Υ σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν από την εφαρμογή ή/και ερμηνεία των παρόντων όρων και με την προϋπόθεση ότι η φιλική/συμβιβαστική επίλυση αποβεί άκαρπη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και για τα ασφαλιστικά μέτρα και περί την εκτέλεση.